Optimalizace bezpečnostních systémů

 

Security management s.r.o. reaguje na současný trend v oblasti bezpečnosti, kdy je nutné optimalizovat a efektivně nakládat s finančními prostředky k zajištění dostatečné úrovně systému ochrany osob, majetku a informací v provozních podmínkách daného subjektu. Tento trend v současné době postihuje všechny organizace nejenom privátního sektoru, ale také v nemalé míře organizace ve státní správě, samosprávě a ústředních orgánů státní správy. Náklady k zajištění bezpečnosti nejsou razantně snižovány pouze v závislosti na globální ekonomickou krizi, ale také v závislostí na tzv. „vládní úsporné balíčky“, které postihnou nás všechny v systému rozvoje naší společnosti.

Proto je nutné si uvědomit, že kromě investic do budování nových bezpečnostních systémů, lze hledat finanční úspory nejenom u těchto jednorázových akcí, ale i v dalších periodických finančních nákladech na zajištění jejich provozuschopnosti.

 

Security management s.r.o. Vám tyto úsporná opatření nejenom analyzuje a vyhodnotí, ale i navrhne další bezpečnostní opatření k zajištění optimální úrovně ochrany osob, majetku a informací, včetně progresivního systému řízení v oblasti bezpečnosti.

Optimalizace zavedených či nezavedených bezpečnostních systémů v organizaci, lze realizovat v jakékoliv fázi procesního řízení a v jakékoliv oblasti (model procesu PDCA), je jen nutné vždy definovat účel, cíle a rozsah zpracování.

 

 

K základním aspektům optimalizace bezpečnostních systémů patří zejména:

 • Vyhodnocení současného stavu úrovně bezpečnosti, včetně zavedeného procesu řízení

 • Definování rizikových míst z pohledu stanovených aktiv a účinnosti realizovaných opatření

 • Návrh koncepčního řešení k optimalizaci a zefektivnění systému řízení

 • Návrh standardů k nastavení minimální úrovně bezpečnosti pro všechny organizační jednotky a jejich provozuschopnosti

 • Návrh harmonogramu optimalizace dle priorit a finančních nákladů

 • Rámcový odhad finančních nákladů na realizaci navrhovaných bezpečnostních opatření

 • Ekonomická rozvaha k navrhovaným opatřením pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plánování

 

Optimalizaci bezpečnostních systému v oblasti ochrany osob, majetku a informací velmi dobře využijete zejména při:

 • Restrukturalizaci organizačních útvarů nebo organizace jako celku a to zejména u síťově provázaných organizací
 • K ověření efektivity nastaveného (stávajícího) procesního řízení v bezpečnosti
 • Ověření splnění zavedených povinností, které se vztahují na organizaci dle platných právních a technických předpisů
 • vyčíslení finančních úspor při zavedení navrhovaných opatření

 

Oblasti u kterých nabízíme realizovat posouzení optimalizace jsou následující:

 • Personální bezpečnost a ochrany proti korupci.

 • Fyzická bezpečnosti.

 • Bezpečnost informací a informační bezpečnost.

 • Administrativní bezpečnosti.

 • Krizová připravenost (systému zachování kontinuity podnikání) a přípravy na řešení mimořádných událostí u organizace.

 • Dodavatelsky poskytované bezpečnostní služby (outsourcing).

 • Bezpečnostní management.

 

Optimalizace systému ochrany osob, majetku a informací, lze realizovat jako celek pro všechny oblasti bezpečnosti nebo jen jako dílčí části, které ve Vašem prostředí či provozu stagnují nebo jsou problémové a nebo se zvyšují náklady na jejich údržbu či provoz. Podmětem pro realizaci mohou být také skutečnosti nebo signály, kdy jsou registrovány v podobě mimořádných událostí, například:

 • ohrožení života a zdraví vašich zaměstnanců
 • sankce při nedodržení zákonem stanovených povinností
 • snížená konkurenceschopnost v podobě ztát informací, obchodních informací, knot-how
 • krádeže, zvýšená četnost zcizeného movitého majetku, předmětů či výrobních produktů
 • finanční ztráty v případě újmy na majetku či osob z pohledu pojištění, aj.

 

Security management s.r.o. klade vysoký důraz na ochranu svěřených informací, kvalitu a odbornou úroveň poskytovaných služeb. O tom, že jsou naše poskytované služby na velmi vysoké úrovní svědčí i to, že disponujeme mnoha specialisty z různých oblastí bezpečnosti, jejichž práce byla velmi kladně hodnocena u mnoha významných českých podniků, organizací či institucí.

 

 

- komplexní řešení od A po Z - dlouholetá praxe a zkušenosti - garance kvalita -