Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury

komplexní řešení

 

Zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále i Nařízení vlády č. 431/2010 Sb., kterým se stanovují náležitosti a způsoby zpracování plánu krizové připravenosti a také ukládá povinnost všem provozovatelům kritické infrastruktury, kteří jsou určeni subjektem kritické infrastruktury tyto plány vypracovat. Účelem plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury je zejména:

·        Identifikovat možné ohrožení funkce prvků kritické infrastruktury na základě možných zdrojů rizik;

·        Popsat bezpečnostní opatření ochrany kritické infrastruktury, včetně jejich případných doplnění;

·        Stanovit scénáře a postupy pro řešení mimořádných událostí a krizových situací k ochraně funkce prvku kritické infrastruktury.

Subjekt kritické infrastruktury je povinen jmenovat styčného bezpečnostního zaměstnance, splňující odbornou způsobilost. Za porušení povinností při ochraně kritické infrastruktury umožňuje novela zákona uložit až sankce do výše 3 mil. Kč.

Subjektem kritické infrastruktury je provozovatel prvků kritické infrastruktury, který je zveřejněn v usnesení vlády, je určen ústředním správním úřadem nebo výzvou příslušného orgánu krizového řízení. Za subjekty kritické infrastruktury mohou být určeny nejen provozovatelé kritické infrastruktury v odvětví energie a dopravy, ale také řada dalších odvětví průmyslu, služeb a veřejné správy.

Subjekt kritické infrastruktury je povinen vypracovat plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury do jednoho roku od rozhodnutí vlády nebo ode dne nabytí právní moci opatření obecné povahy, kterým byl prvek kritické infrastruktury určen.

 

Vypracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury může probíhat v následujících krocích:

Tam, kde existují obdobné plány popisující opatření fyzické ochrany jednotlivých prvků KI je možné strukturu a rozsah plánu upravit v návaznosti na již zpracované dokumenty.

 

Vypracování plánu krizové připravenosti, lze modifikovat dle potřeb subjektu kritické infrastruktury a specifik daného odvětví nebo oblasti kritické infrastruktury. Tím je myšleno zejména upřesnění rozsahu, respektive omezení či rozšíření realizovaných činností s ohledem na potřeby prvku kritické infrastruktury. Security management s.r.o. nenabízí pouze vlastní zpracování dokumentu, ale i komplexní zajištění implementace opatření ochrany kritické infrastruktury. Jeho základem je odborné posouzení stávající úrovně bezpečnostních opatření a návrh na jejich případné doplnění.

 

 
 

 

- komplexní řešení od A po Z - dlouholetá praxe a zkušenosti - garance kvalita -