Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Právní řád ČR, ale i předpisy EU, stanovují organizacím (zaměstnavatelům) celou řadu povinností při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dále jen „BOZP“). V podmínkách ČR je základním právním předpisem zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje základní principy při zajišťování BOZP. Bližší náležitosti o zajišťování BOZP jsou stanoveny velkým množstvím souvisejících zákonů, prováděcích předpisů a technických norem. V současné moderní společnosti jsou velmi aktuální také postupy k zavádění systémů řízení BOZP dle různých přístupů (norem).

 

Komplexní řešení

 

Společnost Security management s.r.o. nabízí v oblasti BOZP komplexní poradenské činnosti. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 

  • Posouzení stavu BOZP – jedná se o tématické nebo komplexní posouzení současného stavu zajišťování BOZP v rámci celé organizace nebo na vybraných pracovištích. Účelem posouzení je identifikace možných neshod s právními předpisy, technickými normami a vnitřními předpisy organizace. Cílem posouzení je formou zprávy podat ucelený přehled zjištěných nedostatků a navrhnout (doporučit) nápravná opatření k jejich odstranění. Provedení posouzení je vhodné před kontrolou státního dozoru v oblasti BOZP s cílem eliminovat možnost případných sankcí. Posouzení je možné provádět pravidelně v dohodnutých periodách, tím je zaručena kontinuální kvalita zajišťování BOZP v organizaci.
  • Identifikaci a vyhodnocování pracovních rizik – patří mezi primární povinnosti zaměstnavatelů a je základem koncepce BOZP uvnitř organizace. Zaměstnavatel musí vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Dále je povinen vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich eliminaci nebo snížení. O vyhledávání a hodnocení rizik je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.
  • Kategorizaci prací – podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Zaměstnavatel je povinen takto učinit do 30 dnů ode dne zahájení výkonu těchto prací. Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do 2, 3 nebo 4 kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik, může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace, pokud k tomu není sám kvalifikovaný.
  • Školení zaměstnanců – zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení k zajištění BOZP. Školení se provádí zejména při nástupu do zaměstnání, při změně pracovního zařazení nebo druhu práce vykonávané zaměstnancem atd. Podle povahy rizika a jeho závažnosti musí být školení pravidelně opakováno. Zaměstnavatel musí dále stanovit obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vést příslušnou dokumentaci o školení.
  • Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků – zaměstnavatel je povinen zaměstnancům poskytnout OOPP. K tomuto účelu musí být provedeno hodnocení rizik pro výběr OOPP. Zaměstnavatel musí stanovit způsob, podmínky a dobu používání OOPP, to je vhodné provést formou vnitřního předpisu k poskytování OOPP. Zaměstnanci by měli být s tímto předpisem seznámeni, jakožto i musí být seznámení s používáním OOPP.
  • Zpracování dokumentací BOZPzaměstnavatel je povinen vést a zpracovat celou řadu vnitřních předpisů, kterými dokumentuje přijata opatření. Jako příklady lze uvést Vyhodnocení rizik, Kategorizace prací, Organizaci BOZP, Osnovy školení, Poskytování OOPP, Evidence pracovních úrazů, Místní provozní předpisy, Provozní řády. Je nutné, aby všechny předpisy byly pravidelně aktualizovány a byly v souladu v právními předpisy.
  • Kontroly, audity a revize – v pravidelných intervalech je nutné provádět revize zejména u vyhrazených technických zařízení. Rovněž je povinností provádět roční prověrky BOZP. Účelným opatřením je také provádění pravidelných kontrol, auditů – tyto činnosti mohou být tématické nebo komplexní, zaměřené na konkrétní pracoviště nebo činnost, ale také na BOZP v rámci celé organizace (dtto viz posouzení stavu BOZP). O všech těchto skutečnost se zpracovává související dokumentace – zápisy, zprávy apod.

 

 
 

 

- komplexní řešení od A po Z - dlouholetá praxe a zkušenosti - garance kvalita -