Ochrana utajovaných informací

komplexní řešení

Povinnosti v oblasti ochrany utajovaných informací stanovuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, další náležitosti jsou pak stanoveny jeho prováděcími právními předpisy. Zajištění ochrany utajovaných informací musí být systémové a musí být logicky integrováno do vnitřních struktur řízení, a to jak v etapě  zavádění systému ochrany utajovaných informací do praxe (tj. realizace požadavků právních předpisů ve všech druzích zajištění ochrany utajovaných informací, zpracování potřebné dokumentace a její posouzení, případně schválení NBÚ), tak i v etapě jeho kontinuálního udržování a aktualizace (tj. kontroly, školení osob, oznamovací povinnost apod.) po celou dobu životního cyklu.

 

Zajišťujeme:

Mnohaleté zkušenosti a vysoké odborné znalosti specialistů Security management s.r.o. jsou zárukou garance zavedení funkčního systému ochrany utajovaných informací a zajištění servisní činnosti pro jeho kontinuální udržování a aktualizaci v plné shodě s právní úpravou. Jsme schopni zabezpečit:

 

·   zpracování a aktualizace dokumentací:

a)     žádosti podnikatele o vydání osvědčení podnikatele, včetně dotazníku a bezpečnostní dokumentace podnikatele,

b)     administrativní směrnice,

c)      projekt fyzické bezpečnosti,

d)     bezpečnostní dokumentace informačního systému (projektová a provozní).

 

·   kontrolní činnost – formou vstupních posouzení provádíme kontroly stavu zajišťování ochrany utajovaných informací. Tyto činnosti mohou být tématické (zaměřeny na konkrétní problematiku) nebo komplexní. Rovněž mohou být prováděny operativně nebo periodicky v rámci dohodnuté servisní činnosti. Vždy je vypracován zápis (zpráva) s přesnou specifikací zjištěného stavu, v případě identifikace neshod, včetně návrhu doporučených opatření k nápravě.

 

Speciální nabídkou v oblasti kontrolní činnosti je provedení vnitřních kontrol před kontrolou NBÚ s cílem ověřit stav ochrany utajovaných informací a zajistit jeho plný soulad s právními předpisy.

 

·   školení – zajištění školení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, je jednou z povinností odpovědné osoby stanovených zákonem č. 412/2005 Sb. a rovněž je jednou z povinností těchto osob, se školení účastnit. Provádí se jednou ročně a je zaměřeno na právní předpisy v oblasti ochrany utajovaných informací. Provádíme školení zaměřené na všechny druhy zajištění ochrany utajovaných informací s využitím praktických poznatků, získaných u klientů státní správy i privátní sféry.

 

·   servisní činnost – pro smluvní partnery:

a)     ověření shody přijatých opatření ve všech druzích zajištění ochrany utajovaných informací, včetně zpracování závěrečné zprávy s návrhem případných opatření k nápravě stavu;

b)     zpracování uživatelského manuálu bezpečnostního ředitele a jeho průběžná aktualizace;

c)      pravidelná školení (odpovědná osoba, bezpečnostní ředitel, osoby, které mají přístup k utajovaným informacím, uživatelé, bezpečnostní správce a správce IS);

d)     aktualizace všech dokumentací v případě novelizace právních norem;

 

Pro privátní sféru dále:

  • konzultační a metodickou činnost (pomoc) v souvislosti s přípravou hlášení změn dle § 68 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb.
  • zpracování nových žádostí – před ukončením platnosti osvědčení podnikatele.

 

 

 

- komplexní řešení od A po Z - dlouholetá praxe a zkušenosti - garance kvalita -