Ochrana osobních údajů

komplexní řešení

Státní i soukromé subjekty zpracovávají v rámci své působnosti a činností osobní údaje. Tyto údaje jsou nositeli charakteristických informací o dané osobě (subjektu údajů) a jejich zneužití, poskytnutí neoprávněným osobám, ztráta nebo poškození, mohou znamenat pro subjekt údajů nepříznivé následky – vydírání, diskriminaci, ekonomické problémy atd.

 

V praxi se převážně setkáváme se zpracováním osobních údajů v informačních systémech (automatizovaně), nadále se však osobní údaje zpracovávají rovněž manuálním způsobem (listinná podoba – formuláře, dotazníky apod.). Každý z těchto způsobů zpracování osobních údajů má svá rizika. Právo České republiky společně s právem mezinárodním stanovují pro zainteresované strany (správce, zpracovatel a subjekt údajů) pravidla a podmínky při zpracování osobních údajů. Logicky je váha na zajištění ochrany osobních údajů při jejich zpracování je na straně správců a zpracovatelů osobních údajů.

 

V podmínkách České republiky je oblast ochrany osobních údajů řešena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Správci a zpracovatelé osobních údajů však musí mít na zřeteli, že tento zákon není jediným, který stanoví pravidla pro zpracování a zajištění ochrany osobních údajů.

 

Zajišťujeme komplexní řešení:

Vysoká odbornost a praktická zkušenost specialistů Security management s.r.o. nabízí komplexní řešení ochrany osobních údajů v jakékoliv organizaci. Komplexní řešení může realizovat Security management s.r.o. v několika na sebe navazujících etapách, přičemž je zachována úplná možnost variability dle podmínek a přání klienta. Komplexní řešení Security management s.r.o. rovněž umožňuje vstoupit a adaptovat se již zahájenému procesu ochrany osobních údajů u klienta a následně najít optimální řešení k jeho úspěšnému dokončení.

 

 

Analýza – identifikace a specifikace zpracování osobních údajů, následné posouzení současného stavu zpracování a zajišťování ochrany osobních údajů. Výstupem je zpráva s definováním neshod (nedostatků) včetně doporučených opatření k nápravě.

Implementace – využívá výstupů z provedené analýzy. V této fázi se přijímají a realizují opatření k nápravě nebo zlepšování (udržování) stavu ochrany osobních údajů. Nezbytnou součástí je zpracování interních předpisů, zavedení systému řízení, školení a kontrolní činnosti.

Kontrola, audit – pravidelné ověřování, monitorování a hodnocení stavu ochrany osobních údajů.

Náprava, zlepšování – z výsledků kontrolní činnosti a auditů jsou realizovány kroky k nápravě nebo zlepšování stavu ochrany osobních údajů. Mohou být definovány nové koncepční cíle.

 

 
 

- komplexní řešení od A po Z - dlouholetá praxe a zkušenosti - garance kvalita -